Stockholm
12 Jan, Wednesday
0° C
TOP
h

Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi

Kuşak ve Yol Girişimi eylem

Kuşak ve Yol Girişimi Eylem Planı

Aşağıdaki çalışma temeli Çin tarafından atılan Kuşak Ve Yol Girişimi eylem planını içermektedir. Bu çalışma Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Ulusal Gelişme Ve Reform Komisyonu tarafından hazırlanarak Devlet Konseyinin onayıyla yayınlanmıştır.

 

Giriş

İki bin yıldan daha fazla zamanda Avrasya bölgesinin gayretli ve meraklı insanları Asya, Afrika, Avrupa’nın önemli medeniyetleri arasında kurdukları ticaret rotaları sayesinde mal hizmetlerin yanında kültür alışverişi de yaptılar. Bu yollar sonraki nesillerce  “İpek Yolu” olarak adlandırılmıştır. Binlerce yıl boyunca barışı, iş birliğini, açıklığı, karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı faydayı içeren  “İpek Yolu Ruhu”  nesilden nesile aktarılmıştır ve yol üzerindeki ülkelerin ve medeniyetin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Doğu ve batı arasında iletişim ve iş birliğinin sembolü olarak İpek Yolu Ruhu dünyadaki bütün ülkeler arasında paylaşılan kültürel ve tarihi bir mirastır.

21. yüzyılda çağımız karşılıklı fayda, gelişim ve barış temalarınca tanımlanmıştır. Zayıf küresel ekonomi, karışık uluslar arası ve bölgesel durumlar karşısında daha önemlisi İpek yolu Ruhu bizi daha iyi bir duruma taşıyacaktır.

Kuşak ve Yol ülkelerin gelişim stratejilerini birbirine entegre eden ve herkesin çıkarını karşılamaya yönelik stratejik bir projedir. Çin hükümeti İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu için harekat ve vizyon programını yayınlamıştır.

 

Altyapı

Dünyada karmaşık ve çok önemli değişiklikler olmaktadır. Dünya ekonomisi yavaş yavaş toparlanırken, küresel gelişimde hala belirsizlikler yerini korumaktadırlar. Uluslararası ticaret, çok taraflı ticaret ticaret ve yatırımın kuralları önemli ayarlamalara maruz kalmıştır.

Çok kutuplu bir dünya, ekonomik küreselleşme ve kültürel çeşitliliği kapsayan Kuşak ve Yol serbest küresel ticareti, açık dünya ekonomisini savunan bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Girişimin amacı ekonomik faktörlerin serbestçe dolaşmasını sağlamak, kaynakların etkili biçimde dağılmasını sağlamak ve piyasaların derinlemesine entegrasyonunu sağlamaktır. Kuşak ve Yol bu projeye dâhil olan ülkelerin ekonomi politikalarını uyumlaştırmak ve daha yüksek standartların oluşturulmasını ve ortaya çıkan faydanın bütün ortaklara dağıtıldığı bölgesel iş birliği mimarisini oluşturmaktır. Kuşak ve Yol dünyanın ortak çıkarlarını gözetir. Kuşak ve Yol insanlığın ortak ideallerini yansıtır ve dünya barışı ve gelişimine pozitif enerji katacaktır.

Kuşak ve Yolun amacı Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını ve yanlarındaki denizleri birbirine bağlamaktır. Girişimin bağlantı projeleri proje kapsamındaki ülkeler arasında gelişim stratejilerini uyumlaştırmaya yardımcı olacaktır. Kuşak ve Yol sayesinde yatırım ve tüketim, yeni iş olanakları, mal ve hizmetlere olan talep artacak bireyler arası kültüreldeğişimler, ilgili ülke insanları arasında karşılıklı öğrenme ve birbirini anlama, karşılıklı güven ve saygının olduğu barış içinde uyumlu bir yaşam sağlayacaktır.

Çin ekonomisi dünya ekonomisi ile yakından ilişkilidir. Çin dünya çapında daha açık bir ekonominin gelişmesi için ekonomide daha etkin iş birliği oluşturmak için dünya ekonomik sistemine daha derin bağlar oluşturacaktır. Çin Asya, Afrika ve Avrupa’daki diğer ülkeler ile daha açık ekonomi ve karşılıklı faydaya yönelik güçlü bağlantılar oluşturmaya ve insanlığın problemlerinin çözümü için barış ve ilerlemeye yönelik sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

 

Prensipler

Kuşak ve Yol Girişimi BM sözleşmesindeki prensip ve kararlara bağlıdır. Kuşak Ve Yol “Barışçıl Bir Arada Yaşamanın Beş Prensibi”[1]ni savunmaktadır.

Girişim işbirliklerine açıktır. Girişim antik İpek Yolu rotasını kapsamakla birlikte sınırlamalar yoktur. Bütün ülkeler girişime dahil olabilirler, uluslar arası ve bölgesel organizasyonların sorumlulukları vardır. Bu yüzden alınan kararların faydaları çok büyük alanda görülecektir.

Girişim uyumlu ve kapsayıcıdır. Girişim medeniyetler arasında hoşgörüyü, farklı ülkelerce seçilen gelişme modellerine saygılıdır. Medeniyetler arasındaki farklılıkları gözetirken her bir medeniyetin diğerine saygı göstermesine çalışır,  böylece dünya barışının ve ortak refahının oluşmasını sağlar.

Girişim karşılıklı fayda arayışındadır. Tüm tarafların çıkarlarını dikkate alır, tarafların güçlü oldukları alanlara ve potansiyellerine katkıda bulunmak için “en büyük ortak fayda” arayışındadır.

 

Çerçeve

Kuşak ve Yol Girişimi, karşılıklı anlayış ve güveni artırarak, karşılıklı alışverişi güçlendirerek ortak kalkınma ve refahı destekleyen barışa ve dostluğa giden yolu destekleyen ve tarafların kazan-kazan iş birliğini içeren bir yönteme sahiptir. Çin hükümeti barış ve iş birliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı yararı savunmaktadır. Her alanda pratik iş birliğini teşvik eder ve karşılıklı politik güven, ekonomik bütünleşme ve kültürel kapsayıcılığı içeren ortak çıkarlar, kader ve sorumluluk topluluğu oluşturmak için çalışır.

Kuşak ve Yol Girişimi Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını kat ederek hızla büyüyen Doğu Asya ekonomilerini Avrupa ile birleştirerek büyük bir ekonomik çember oluşturup ekonomik açıdan gelişme potansiyeli olan ülkeleri bu çembere dâhil etmiştir. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, Çin, Orta Asya, Rusya ve Avrupa’yı (Baltık) bir araya getirmeyi amaçlarken; Orta Asya ve Batı Asya’yı Çin ile bağlarken aynı zamanda Çini Basra Körfezi ve Akdeniz ile birleştirmeyi amaçlar. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ise Çin’in sahilinden Avrupa’ya, Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden tek bir rotadan ve Çin’in güney Çin Denizi’nden Güney Pasifik’ten Güney Pasifik’e geçecek şekilde tasarlanmıştır.

Girişim karada, Çin-Moğolistan-Rusya, Çin-Orta Asya-Batı Asya ve Çin- Hindiçin Yarımadası ekonomik koridorlarının geliştirilmesi yoluyla yeni bir Avrasya Kara Köprüsünün ortaklaşa inşasına ve uluslararası ulaşım yollarından yararlanarak, ana şehirlere ulaşmaya odaklanmıştır. Girişim denizde, Kuşak ve Yol boyunca büyük deniz limanlarını birbirine bağlayan sorunsuz, güvenli ve verimli ulaşım yollarını ortaklaşa inşa etmeye odaklanacaktır. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomik Koridoru, Kemer ve Yol Girişimi ile yakından ilişkilidir bu nedenle de daha fazla iş birliğine ihtiyaç duymaktadır.

Kuşak ve Yol Girişimi, ülkeler arasında açılımın ve iş birliğinin olduğu iddialı ekonomik vizyona sahiptir. Ülkeler birlikte çalışmalı ve karşılıklı yarar ve ortak güvenlik hedeflerine doğru hareket etmelidir. Dahası, ülkeler bölgenin altyapısını geliştirmek ve bağlantılarını daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için güvenli ve verimli bir kara, deniz ve hava yolu ağı kurmak zorundadırlar; Girişim, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak, yüksek standartları karşılayan, daha yakın ekonomik ilişkileri sürdüren ve politik güveni derinleştiren serbest ticaret alanları ağı oluşturmak; kültürel değişimleri geliştirmek; Farklı medeniyetleri birbirinden öğrenmek ve birlikte gelişmek için teşvik etmek; ve tüm ülkelerdeki insanlar arasında karşılıklı anlayış, barış ve dostluğu teşvik etmek gibi amaçları barındırmaktadır.

 

İşbirliği Öncelikleri

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler kendi kaynak avantajlarına sahiptir ve ekonomileri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle, iş birliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Politikaların koordinasyonunu, tesislerin birbirleriyle bağlanmasını, engelsiz ticareti, finansal bütünleşmeyi ve insan ilişkilerini geliştirmeyi beş ana hedefi olarak destekleyecektir ve aşağıdaki kilit alanlarda iş birliğini güçlendirecektir

 

Politika Koordinasyonu

Girişimin uygulanması için politika koordinasyonunun arttırılması çok önemlidir. Hükümetler arası iş birliğini teşvik etmeli, çok düzeyli hükümetler arası makro politika alışverişi ve iletişim mekanizması oluşturmalı, ortak çıkarları genişletmeli, karşılıklı politik güveni geliştirmeli ve yeni iş birliği fikrine ulaşmalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler, ekonomik kalkınma stratejilerini ve politikalarını tam olarak koordine edebilir, bölgesel iş birliği için planlar ve önlemler hazırlayabilir, iş birliği ile ilgili sorunları çözmek için müzakere edebilir ve pratik iş birliği ve büyük ölçekli projelerin uygulanması için politika desteği sağlayabilir.

 

Tesisler Bağlantısı

Girişimin başarısı için çıkarların birlikteliği ve uyumlaştırılması öncelikli bir alandır. Kuşak ve Yoldaki ülkeler birbirlerinin egemenlik ve güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi temelinde, , altyapı inşaat planlarının ve teknik standart sistemlerinin bağlantılarını iyileştirmeli, uluslararası ana yolların yapımını ortaklaşa yönlendirmeli ve tüm alt bölgeleri birleştiren bir altyapı ağını Asya, Avrupa ve Afrika arasında adım adım oluşturmalıdır. Aynı zamanda çevreye duyarlı ve düşük karbon salınımı yapan inşaatlarla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini dikkate almaya çaba gösterilmelidir.

Taşımacılık altyapısı inşası ile ilgili olarak, anahtar geçitlere, kavşaklara ve projelere odaklanmalı ve bağlantısız yol bölümlerini birbirine bağlamaya, taşıma dar boğazlarını ortadan kaldırmaya, yol güvenliği tesislerini ve trafik yönetim tesislerini ve ekipmanlarını geliştirmeye ve yol ağı bağlantısını geliştirmeye öncelik vermeliyiz. Uluslar arası taşımacılığın kolaylaştırılmasını sağlamak için, tam kapsamlı taşımacılık için birleşik bir koordinasyon mekanizması oluşturmalı, gümrükleme bağlantılarını, yeniden yükleme ve multimodal taşımacılığı ülkeler arasında geliştirmeli ve uyumlu ve standart ulaştırma kurallarını kademeli olarak formüle etmeliyiz. Liman altyapısı inşaatını ileriye doğru itmeli, düzgün karasuları taşıma kanalları inşa etmeli ve liman iş birliğini ilerletmeliyiz; deniz yollarını ve sefer sayısını arttırmak ve denizcilik lojistiğinde bilgi teknolojisi iş birliğini geliştirmek. Kapsamlı sivil havacılık iş birliği için platformlar ve mekanizmalar geliştirmeli ve geliştirmeliyiz ve havacılık altyapısını iyileştirme konusundaki çabamızı hızlandırmalıyız.

Enerji altyapısının bağlanabilirliğindeki iş birliğini teşvik etmeli, petrol ve gaz boru hatlarının ve diğer ulaşım yollarının güvenliğini sağlamak, sınır ötesi güç kaynağı ağları ve enerji nakil yolları inşa etmek için iş birliği içinde çalışmalı ve bölgesel enerji şebekesi yükseltmesi ve dönüşümünde iş birliği yapmalıyız. .

Sınır ötesi optik kablolar ve diğer iletişim hattı hat ağlarının yapımını ortaklaşa geliştirmeli, uluslararası iletişim bağlantısını geliştirmeli ve bir Bilgi İpek Yolu oluşturmalıyız. Daha hızlı bir hızda iki taraflı sınır ötesi optik kablo ağları oluşturmalı, kıtalararası denizaltı optik kablo projelerini planlamalı ve bilgi alışverişini ve iş birliğini genişletmek için mekânsal (uydu) bilgi geçiş yollarını geliştirmeliyiz.

 

Engelsiz Ticaret

Kuşak Ve Yol Girişiminde yatırım ve ticaret iş birliği önemli bir görevdir. Yatırım ve ticaretin kolaylaştırılmasını iyileştirmek ve bölgedeki ve ilgili tüm ülkelerde sağlam bir iş ortamının oluşturulması için yatırım ve ticaret engellerini kaldırmak için çaba göstermeliyiz. Girişim kapsamında serbest ticaret alanlarının oluşturulması için ülkelerle görüşmeler yapacağız.

Kuşak Ve Yol Girişimi kapsamında gümrük iş birliği kapsamında bilgi alışverişi, düzenlemelerin karşılıklı tanınması ve güvenlik kuvvetlerinden karşılıklı yardımlaşmayı güçlendirmelidir; Denetim, karantina, sertifikasyon, akreditasyon, standart ölçüm ve istatistiksel bilgi alanlarında ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirmek; ve DTÖ Ticaret Kolaylığı Anlaşmasının yürürlüğe girmesini ve uygulanmasını sağlamak için çalışır. Sınır kapılarında gümrükleme altyapısı ve sistemi iyileştirmeli, sınır kapılarında “tek pencere”[2]sistemi oluşturmalı, gümrükleme maliyetlerini azaltmalı ve gümrükleme işlemlerini geliştirmeliyiz. Tedarik zinciri güvenliği ve kolaylığında iş birliğini arttırmalı, sınır ötesi denetim prosedürlerinin koordinasyonunu iyileştirmeli, denetimin çevrimiçi kontrolünü ve karantina sertifikalarını teşvik etmeli ve Yetkili Ekonomik Operatörlerin karşılıklı tanınmasını kolaylaştırmalıyız. Tarife dışı engelleri azaltmalı, teknik ticaret önlemlerinin şeffaflığını geliştirmeli ve ticaret serbestleşmesini ve kolaylaştırmayı geliştirmeliyiz.

Ticaret alanlarını ve yapısını geliştirmeli, ticaretin yeni büyüme alanlarını keşfetmeli ve ticaret dengesini geliştirmeliyiz. Ticaret biçimlerimizde yenilikler yapmalı ve sınır ötesi e-ticaret ve diğer modern iş modellerini geliştirmeliyiz. Geleneksel ticareti pekiştirmek ve genişletmek için bir hizmet ticaret destek sistemi kurulmalı ve modern hizmet ticaretini geliştirme çabaları güçlendirilmelidir. Yatırım ve ticareti entegre etmeli ve yatırım yoluyla ticareti teşvik etmeliyiz.

Yatırım yapmanın önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımcıların yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için ikili yatırım koruma anlaşmaları ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları konusunda müzakereleri ilerletmeliyiz.

Karşılıklı yatırım alanlarını genişletmeli, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık, tarım makineleri üretimi ve tarımsal ürün işleme alanlarında iş birliğini derinleştirmeli ve deniz ürün yetiştiriciliği, derin deniz balıkçılığı, su ürün işleme, deniz suyu arıtma gibi alanlarda iş birliğini teşvik etmeliyiz. Kömür, petrol, gaz, metal mineralleri ve diğer geleneksel enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi konusunda iş birliğini arttırmalıyız.  Hidroelektrik, nükleer güç, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve diğer temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarında iş birliğini ilerletmek; Entegre bir endüstriyel enerji ve kaynak iş birliği zinciri oluşturmak için, enerji ve kaynakların sömürüldükleri yerlerdeki veya bunların yakınında işlenmesi ve dönüştürülmesinde iş birliğini teşvik etmeliyiz. Enerji ve kaynak alanlarında derin işleme teknolojisi, ekipman ve mühendislik hizmetlerinde iş birliğini geliştirmeliyiz.

Gelişmekte olan sektörlerde iş birliğini ilerletmeliyiz. Karşılıklı tamamlayıcılık ve karşılıklı yarar ilkelerine uygun olarak, yeni nesil bilgi teknolojisi, biyo-teknoloji, yeni enerji teknolojisi, yeni materyaller ve diğer gelişmekte olan sektörlerde Kuşak Ve Yol Girişimi kapsamında diğer ülkelerle derinlemesine iş birliğini teşvik etmeli yatırım iş birliği mekanizmaları oluşturmalıyız.

Endüstriyel alanları geliştirmeye teşvik ederek tedarik zincirini ve sanayi zincirlerinin dağıtımını geliştirmeliyiz; Ar-Ge, üretim ve pazarlama sistemleri kurmak; endüstriyel destekleme kapasitesini ve bölgesel endüstrilerin genel rekabet gücünü arttırmalıyız. Bölgesel hizmet sektörlerinin gelişimini hızlandırmak için hizmet sektörümüzün dışa açmalıyız. Denizaşırı ekonomik ve ticari iş birliği bölgeleri ve sınır ötesi ekonomik iş birliği bölgeleri gibi endüstriyel parkların her türünü inşa etmek ve endüstriyel kümelenme gelişimini desteklemek için birlikte çalışan yeni bir yatırım iş birliği modelini araştırmalıyız. Yatırım ve ticaretin yürütülmesinde ekolojik ilerlemeyi teşvik etmeli, eko-çevreyi korumada iş birliğini arttırmalı, biyolojik çeşitliliği korumalı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeli ve İpek Yolu’nu çevre dostu bir hale getirmek için el ele vermeliyiz.

Çin’e yatırım yapmak için tüm ülkelerden gelen şirketleri ağırlamalıyız ve Çinli işletmeleri Kuşak Ve Yol Girişimi kapsamında diğer ülkelerde altyapı inşaatına katılmaya teşvik etmeliyiz ve burada sanayi yatırımları yapmalıyız. Yerel ekonomiyi güçlendirmek, yerel istihdamı arttırmak, yerel geçim kaynaklarını geliştirmek ve yerel biyo çeşitliliği, eko-çevreyi korumak konusunda sosyal sorumluluk almak için Çinli şirketlerin yerel operasyonlarını ve yönetimini desteklemeliyiz.

 

Finansal Entegrasyon

Kuşak ve Yol Girişimini uygulamak için mali entegrasyon önemli bir dayanaktır. Finansal iş birliğini derinleştirmeli ve Asya’da para birimi istikrar sistemi, yatırım ve finansman sistemi ve kredi bilgi sistemi oluşturmaya daha fazla çaba göstermeliyiz. Kuşak Ve Yol Girişimi kapsamında ikili döviz takas sisteminin kapsamını ve kabul edileceği ülke sayısını, genişletmek ve Asya’daki tahvil piyasasını açmak gerekir. Kuşak Ve Yol Girişimi boyunca ülkelerin hükümetlerinin, şirketlerinin ve finans kurumlarının Çin’deki Renminbi tahvillerini ihraç etmeklerini sağlamak için kredi notunun yüksekliğine yönelik çabaları destekleyeceğiz.  Nitelikli Çin finans kurumlarını ve şirketlerini, Çin’in dışında hem Renminbi hem de yabancı para cinsinden tahvil ihraç etmeleri ve böylece Girişim üzerindeki ülkelerde toplanan fonları kullanmaları için teşvik edilecektir.

Mali düzenleme iş birliğini güçlendirmeli ve iki taraflı finansal düzenlemeler konusunda niyet mektuplarının[3] imzalanması için tarafları teşvik etmeli ve bölgede etkin bir düzenleme koordinasyon mekanizması oluşturmalıyız. Risklere cevap verebilme ve kriz yönetimi sistemini iyileştirmeli, bölgesel bir finansal risk erken uyarı sistemi oluşturmalı ve sınır ötesi riskleri ve krizi ele almak için bir değişim ve iş birliği mekanizması oluşturmalıyız. Kredi soruşturma düzenleyicileri, kredi araştırma kurumları ve kredi derecelendirme kuruluşları arasındaki sınır ötesi değişimi ve iş birliğini arttırmalıyız. İpek Yolu Fonu’nun rolüne ve Girişim üzerindeki ülkelerin sahip oldukları servet fonlarını eksiksiz değerlendirmeli ve Girişim’in kilit projelerinin inşasına katılmak için ticari sermaye yatırım fonlarını ve özel fonları teşvik etmeliyiz.

 

Toplumlar Arası İlişkilerin Geliştirilmesi ve Kültürel Alışveriş

Girişimi uygulamak için kamu desteğinin sağlanmasında insanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşır.  İkili ve çok taraflı iş birliğini derinleştirmek ve kamu desteğini kazanmak amacıyla kapsamlı kültürel ve akademik değişimleri, personel değişimlerini ve iş birliğini, medya iş birliğini, gençlik ve kadın alışverişini ve gönüllü hizmetlerini teşvik ederek Girişimin dostça iş birliği ruhunu sürdürmeliyiz.

Girişime dahil olan ülkeler birbirlerine daha fazla öğrenci göndermeli ve ortaklaşa yürütülen okullarda iş birliğini teşvik etmeliyiz. Çin, her yıl Kuşak Ve Yol Girişimi boyunca ülkelere 10.000 adet devlet bursu sağlıyor. Kültür yıllarını, sanat festivallerini, film festivallerini, TV haftalarını ve kitap fuarlarını ülkelerimiz arasında gerçekleştirmeliyiz.; filmlerin, radyo ve TV programlarının üretimi ve çevirisi üzerinde iş birliği yapmak; ve Dünya Kültür Mirası sit alanları için ortaklaşa başvurma ve koruma konusunda iş birliğini geliştirmeli ve  Kuşak Ve Yol Girişimi boyunca ülkeler arası personel değişimi ve iş birliğini arttırmalıyız.

İşbirliğini geliştirmeli ve turizm ölçeğini genişletmeliyiz; ülkelerde turizm tanıtım haftalarını ve tanıtım aylarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeliyiz; İpek Yoluna özgü turizm rotaları ve turizm ürün ve hizmetlerini geliştirmeliyiz. Kuşak Ve Yol Girişimi üzerindeki ülkelerde turist vizesi alma prosedürleri kolaylaştırılmalıdır. 21. Yüzyıl Denizcilik İpek Yolu seyir turizmi programında iş birliğini ilerletmeliyiz. Büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak için Girişime dahil ülkeleri desteklemeliyiz.

Salgın hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımı, bunların önlenmesi ve tedavi yöntemlerinin değişimi ve sağlık hizmeti veren çalışanların eğitimi konusunda komşu ülkelerle iş birliğini güçlendirmeli, halk sağlığı ve acil durumlarda birlikte hareket etme kabiliyetimizi geliştirmeliyiz. Girişime dahil ülkelerle tıbbi yardım ve acil tıbbi yardım sağlama, anne ve çocuk sağlığı, engellilik rehabilitasyonu, AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi başlıca bulaşıcı hastalıklar konusunda pratik iş birliği gerçekleştireceğiz. Geleneksel tıp konusundaki iş birliğini de genişleteceğiz.

Bilim ve teknolojideki iş birliğini arttırmalı, ortak laboratuvarlar (veya araştırma merkezleri), uluslararası teknoloji transfer merkezleri ve denizcilik alanında merkezler kurmalı, bilim-teknoloji alanında çalışan personel değişimlerini teşvik etmeli, kritik öneme sahip bilim-teknoloji problemlerini çözmede iş birliği yapmak için birlikte çalışmalıyız.

Gençlerin istihdamı, girişimcilik eğitimi, mesleki becerilerini geliştirme, sosyal güvenlik yönetimi, kamu idaresi ve yönetimi ile ilgili alanlarda Kuşak Ve Yol Girişimi boyunca ülkeler arasındaki pratik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için mevcut kaynakları entegre etmeliyiz.

Siyasi partiler ve parlamentolar arasındaki iletişimi gerçekleştirip gereken değeri vermeliyiz. Kuşak Ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerin Yasama organları, büyük siyasi partileri, siyasi örgütlenmeleri arasında dostane ilişkileri teşvik etmeliyiz. Bu ülkelerdeki büyük şehirleri kardeş şehirler olmaya teşvik etmeliyiz, özellikle kültürel ve bireyler arası ilişkiler gibi pratik iş birliğini teşvik etmeye ve daha canlı iş birliği örnekleri oluşturmaya odaklanmalıyız. Girişime dâhil ülkelerde Ortaklaşa araştırma yapmak ve forumlar bu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarını teşvik ediyoruz.

Girişime dahil ülkelerin sivil toplum örgütleri arasındaki değişimleri ve iş birliğini arttırmalı, halkın yararına eğitim, sağlık, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik koruma ile ilgili kamu yararı faaliyetlerini organize etmeli ve yoksulluğu yok edip yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz. Kültürel alanda uluslararası değişimleri ve iş birliğini geliştirmeli ve uyumlu ve arkadaş canlısı kültürel ortamı ve kamuoyunu teşvik etmek için İnternet ve yeni medya araçlarını olumlu şekilde kullanmalıyız.

 

İşbirliği Mekanizmaları

Küresel çapta ekonomik entegrasyonu ve bölgesel iş birliği artıyor. Çin, Kuşak Ve Yol Girişiminin inşasını ilerletmek ve bölgesel iş birliğinin gelişmesini desteklemek için mevcut ikili ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarından tam olarak yararlanacak.

Kuşak Ve Yol Girişimini ilerletmek için uygulama planlarını ve yol haritalarını hazırlamalıyız. Ayrıca, iş birliği projelerinin uygulanmasını koordine etmek ve teşvik etmek için ortak komite, karma komite, koordinasyon komitesi, yönetim kurulu ve yönetim komitesi gibi mevcut ikili mekanizmaları yürürlüğe koymalıyız. İki taraflı ortak çalışma mekanizmalarını oluşturmalı ve geliştirmeliyiz.

Çok taraflı iş birliği mekanizmalarının rolünü güçlendirmeli, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO), ASEAN Plus Çin (10 + 1), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) gibi mevcut mekanizmalardan tam olarak yararlanmalıyız, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya’da Etkileşim ve Güven Oluşturma Konferansları Konferansı (CICA), Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu (CASCF), Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalogu, Büyükşehir Mekong Alt Bölgesi (GMS) Ekonomik İşbirliği, ve ilgili ülkelerle iletişimi güçlendirmek için Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) ve Kemer ve Yol İnisiyatifi’ne katılmak için daha fazla ülke ve bölge çekmek için çaba gösterilmelidir.

Kuşak Ve Yol Girişimi boyunca ülkeler Asya, Çin-ASEAN Expo, Çin-Avrasya Expo, Avrupa için Boao Forumu gibi platformların yanı sıra bölgesel ve alt bölgelerdeki uluslararası forumların ve sergilerin yapıcı rolünü teşvik etmeye devam etmeliyiz. Girişimin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek, ortaklaşa yatırım, ticaret ve kültür alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve İpek Yolu’nun (Dunhuang) başarısını sağlamak için Kemer ve Yol üzerindeki ülkelerin yerel makamlarına ve halkına destek vermeliyiz. Uluslararası Kültür Fuarı, İpek Yolu Uluslararası Film Festivali ve İpek Yolu Uluslararası Kitap Fuarı. Kuşak Ve Yol Girişimi hakkında uluslararası bir zirve forumu kurmayı öneriyoruz.

 

Çin’de Serbest Ticaret Bölgelerinin Açılması

 Kuşak ve Yol Girişimi’ni geliştirmede Çinin çeşitli bölgelerinin karşılaştırmalı avantajlarından yararlanmak için serbest ticaret bölgelerin açılması ve bölgeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi sağlanmalı.

Ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgeleri içeren Sincan’ın coğrafi avantajlarından yararlanmak ve Asya’nın güney, batı ve orta bölgelerinde yer alan ülkelerle ilişkileri genişletmek için Sincan bölgesini lojistik, bilim, kültür, eğitim merkezi haline getirmeliyiz. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nda bir çekirdek alan. Shaanxi ve Gansu eyaletlerinin ekonomik ve kültürel güçlü yanlarına ve NingxiaHui özerk bölgesinin ve Çinghay eyaletinin etnik ve kültürel avantajlarına gereken önemi vermeliyiz, Xi’an’ı Çin’in iç kısımlarında yeni bir reform ve açılım merkezi haline getirdik. Lanzhou ve Xining gibi şehirlerin gelişimini ve dışa açılmasını hızlandırmak, stratejik, ticari ve lojistik merkezleri ve endüstriyel ve kültürel alışveriş merkezlerinin temellerini oluşturmak amacıyla Ningxia İç İdare Pilot Bölgesini işler hale getirmeliyiz. İç Moğolistan’ın Moğolistan ve Rusya’ya olan yakınlığının önemi kavramalıyız, Heilongjiang eyaletini Rusya ve bölgesel demiryolu ağına bağlayan demiryolu hatlarını iyileştirmeli, Çin’in Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletleri ile Rusya’nın Uzak Doğu bölgesi arasındaki deniz-karayolu multimodal taşımacılığı konusunda iş birliğini güçlendirmeliyiz.Çin’in güneybatı bölgesinde ASEAN ülkelerinin komşusu olarak GuangxiZhuang özerk bölgesinin eşsiz avantajlarının önemini kavramalıyız. Beibu Körfezi Ekonomik Bölgesi’nin ve PearlRiver-Xijiang Ekonomik Bölgesi’nin açılmasını ve gelişmesini hızlandırmalıyız. Yunnan eyaletinin coğrafi avantajını iyi kullanmalıyız, Çin’i komşu ülkelerle bağlayan bir uluslararası taşımacılık koridorunu inşa etmeliyiz, Büyük Mekong Alt Bölgesi’nde ekonomik iş birliğinin yeni bir noktasını geliştirmeli ve Çinin bölgeye açılan kapısı haline getirmeliyiz. Güney ve Güneydoğu Asya’ya kadar. Tibet özerk bölgesi ve Nepal gibi komşu ülkeler arasındaki sınır ticareti ve turizm ve kültür iş birliğini teşvik etmeliyiz.

Kıyı bölgelerindeki bölgelerle birlikte Hong Kong, Makao ve Tayvan gibi özerk bölgeler. Yangtze Nehri Deltası, İnci Irmağı Deltası, Tayvan Boğazı’nın batı kıyısı, BohaiRim ve diğer bölgelerde ekonomik gelişimi sağlayan bölgeleri güçlendirmeliyiz. Şanghay Pilot Serbest Ticaret Bölgesi’nin, ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun bir çekirdek bölgesi haline gelmesi beklenen Fujian eyaletini desteklemeliyiz.  Qianhai (Shenzhen), Nansha (Guangzhou), Hengqin (Zhuhai) ve Pingtan (Fujian) bölgelerinin önemi anlaşılmalı, Hong Kong, Macao ve Tayvan ile iş birliğini derinleştirmeli ve bu bölgelerin geliştirilmesine yardımcı olmalıyız. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi. Zhejiang Deniz Ekonomisi Geliştirme Gösteri Bölgesi, Fujian Denizcilik Ekonomik Pilot Bölgesi ve Zhoushan Takımadaları Yeni Bölgeleri’nın gelişimini teşvik etmeli ve uluslararası bir turizm adası olarak Hainan ilini dışa açmalıyız. Şanghay, Tianjin, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Shenzhen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Haikou ve Sanya gibi kıyı şehirlerinin liman inşaatlarını güçlendirmeli işlevlerini güçlendirmeliyiz. Daha derin bir reform yürütmek, yeni sistem ve açık ekonomi mekanizmaları yaratmak, bilimsel ve teknolojik yenilikleri hızlandırmak, uluslararası iş birliğine ve rekabete öncülük etmek, yeni avantajlar geliştirmek için bu alanları motive etmek için Kuşak Ve Yol Girişimini kullanmalıyız. Kuşak ve Yol Girişimi, özellikle 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun inşasında ana güç olacaktır. Yurtdışındaki Çin vatandaşlarının, Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinin rolünü kullanmalı ve onları Kemer ve Yol Girişimi’ne katılmaya ve katkıda bulunmaya teşvik etmeliyiz. Tayvan bölgesinin bu çabanın bir parçası olması için de uygun düzenlemeler yapmalıyız.

Uçsuz bucaksız büyük toprak parçaları, zengin insan kaynağı ve sanayi temeli olan iç bölgelerin avantajlarından yararlanmalıyız.  Merkezdeki Chengdu, Chongqing gibi şehirler ve Yangtze Nehri’nin orta kısımları boyunca uzanan önemli bölgelere odaklanmalıyız. Batı bölgesini geliştirmek ve dışa açmak için Chongqing’i pilot bölge haline getirmeliyiz ve Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanchang ve Hefei’nin iç bölgelere açılmasını sağlamalıyız. Yangtze Nehri’nin üst ve orta kısımlarındaki bölgeler ile Rusya’nın Volga Nehri boyunca yer alan muadilleri arasındaki iş birliğini hızlandırmalıyız. Çin-Avrupa koridoru için demiryolu taşımacılığı ve liman gümrükleme konusunda koordinasyon mekanizmaları kurmalı, “Çin-Avrupa yük trenleri” markasını geliştirmeli ve doğu, orta ve batı bölgelerini birbirine bağlayan bir sınır ötesi taşımacılık koridoru kurmalıyız. . Zhengzhou ve Xi’an gibi iç şehirleri havalimanlarında ve uluslararası kara limanlarında inşa etmeliyiz, kıyı ve sınır bölgelerindeki liman ve limanlar arasındaki gümrükleme iş birliğini güçlendirmeli ve sınır ötesi ticaret için pilot e-ticaret hizmetlerini başlatmalıyız. Özel gümrük gözetim alanlarının düzenini optimize etmeli, işleme ticaretinin yeni modellerini geliştirmeli ve Girişim boyunca ülkelerle endüstriyel iş birliğini derinleştirmeliyiz.

 

Çalışan Çin

Bir yıldan fazla bir süredir, Çin hükümeti Kuşak ve Yolun inşasını aktif bir şekilde teşvik etmekte, iletişim ve karşılıklı fikir alışverişini güçlendirmekte ve Girişim boyunca ülkelerle pratik iş birliğini ilerletmekte ve Girişimin çıktılarını almak için bir dizi politika ve önlem uygulamaya koymuştur.

Girişimin tanıtılması ve engellerin ortadan kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanı XiJinping ve PremierLiKeqiang20’den fazla ülkeyi ziyaret etmiştir. Ortaklıkları güçlendirmek ve diyaloğu geliştirmek için Jinping ve Keqiang  Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu’nun altıncı bakanlar toplantısına katılmış ve ikili ilişkiler ve bölgesel kalkınma konularında görüşmek üzere ilgili ülkelerin liderleriyle görüşmüştür. Kuşak Ve Yol Girişimi’nin zengin içeriği ve olumlu etkilerini açıklamak için gösterdikleri çabalar Girişim hakkında geniş bir fikir birliğine varmaya yardımcı olmuştur.

Çin, bazı ülkelerle Kuşak Ve Yol Girişiminin ortaklaşa geliştirilmesi, bölgesel iş birliği ve bazı komşu ülkelerle ekonomik ve ticari iş birliği için orta ve uzun vadeli kalkınma planları üzerinde anlaşmalar yapmıştır diğer bazı ülkeler ile de tanıtım çalışmaları yapmıştır.

Çin, Girişime dahilülkelerile iletişimi geliştirmiş ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bununla birlikte altyapı bağlantısı, endüstriyel yatırım, kaynak geliştirme, ekonomik ve ticari iş birliği, finansal iş birliği, kültürel alışverişler, ekolojik koruma ve denizcilik alanlarında bir dizi önemli iş birliği projesini desteklemiştir.

Çin hükümeti, Girişimin geliştirilmesi amacıyla kaynaklarını entegre ederek daha güçlü bir politika desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu politik destek Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kurulması ve geliştirilmesine yardımcı olacaktır. İpek Yolu Fonunun önerilmesi ile Çin-Avrasya Ekonomik İşbirliği Fonu’nun yatırım işlevi güçlendirilecektir. Bankacılık sektöründe banka kartı takas kurumları ve sınır ötesi takas işlemleri ve ödeme kurumlarının gelişmesini sağlayacağız. Yatırım ve ticaretin kolaylaştırılmasını aktif olarak teşvik edeceğiz ve entegre bölgesel gümrükleme reformunu hızlandıracağız.

Kuşak Ve Yol Girişimi karşılıklı anlayışın arttırılmasında, uzlaşmaya varılmasında ve iş birliğinin derinleştirilmesinde önemli rol oynayacaktır bu amaçla Girişim temalı uluslararası zirveler, forumlar, seminerler ve sergiler düzenlenmiştir.

 

Birlikte Daha Parlak Bir Geleceği Kucaklamak

Kuşak ve Yol Girişimi, Çinin öngördüğü üzere girişime dahil ülkelerin ortak taleplerini gerçekleştirmek, girişimin fırsatlarından yararlanmak için daha geniş kapsam ve daha geniş standartlarda ve daha derin seviyelerde iletişim ve entegrasyonu geliştirmek için söz konusu ülkelerle fikir alışverişinde bulunmaya hazırdır. Girişim bütün tarafların ilgi ve isteklerini dikkate almaktadır ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin aktif katılımından memnuniyet duymaktadır.

 

Dipnotlar

[1] 1954 yılında Çin başbakanı ZhouEnlai ile Hindistan başbakanı JawaharlalNehru arasında imzalanarak ortaklaşa olarak açıklanan bir protokoldür.(Panda, 2014) Buna göre;

1)karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı

2)birbirine saldırmama

3)birbirlerinin iç işlerine karışmama

4)eşitlik ve karşılıklı yarar

5)barış içinde bir arada yaşama

[2]Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Tek Pencere Sistemini, ithalat, ihracat ve transit işlemleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, uluslararası ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve belgeleri, ticaretin ilgilileri ve taşıyıcıları tarafından uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru noktasına sunulabilmesi olarak tanımlamıştır. Dünya Gümrük Örgütü de yukarıda yapılan tanımlamaya uygun bir biçimde Tek Pencere Sistemini, ithalat, ihracat ve transit işlemlerine konu ilgili mevzuat hükümlerinin, ticaret ve taşımacılık yapan tarafların standart hale getirilmiş bilgi ve belgeleri tek bir veri giriş noktasından girilerek yerine getirilmesi olarak tanımlamıştır. (Özsoğuk, 2016)

[3] Niyet mektubu (MOU memorandum of understanding)  Anglo-Amerikan hukuk sistemi tarafından bulunup geliştirilmiş ve de Kıta Avrupa Hukuk sistemine girmiş bir kavramdır. Niyet mektubu, sözleşmenin görüşmeleri esnasında ortaya çıkan bir aşamadır. Bununla bir sözleşmenin kurulması hususundaki niyet ortaya konulur. Görüşmelerin ciddi bir şekilde sürdürülmesini ifade eder. Karşı tarafça kabul edilse dahi bağlayıcılığı yoktur. Niyet mektubu; bir tarafın (gönderenin), diğer tarafa (muhataba) kurulması planlanan hukuki yapının ana hatlarını ortaya koyan, yazılı, ancak bağlayıcı olmayan bir irade açıklamasıdır.

BAAM Misafir Yazarı, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi

alikocakoglu@harran.edu.tr